Kur'an Sûrelerinin Türkçe Anlamı - Son Dakika

Kur'an Sûrelerinin Türkçe Anlamı

10.04.2012 21:01

1
114 adet olan Kur'an-ı Kerim sure isimlerinin Türkçe karşılıklarını şu şekilde göstermek mümkündür:
2
1-Fatiha: Açılış Suresi, Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.
3
2-Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.
4
3-Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
5
4-Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.
6
5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa'nın Allah'tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.
7
6-En'am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.
8
7-Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.
9
8-Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.
10
9-Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah'ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.
11
10-Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.
12
11-Hud: Hud Suresi, Hz. Hud'un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.
13
12-Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf'un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.
14
13-Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah'ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.
15
14-İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim'in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.
16
15-Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr'den almıştır.
17
16-Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah'ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.
18
17-İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah'ın Hz. Muhammed'i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde almıştır ismini.
19
18-Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.
20
19-Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem'den bahsedildiği için bu ismi almıştır.
21
20-Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.
22
21-Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.
23
22-Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
24
23-Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.
25
24-Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah'ın nurunu tasvir eden ayetten alır.
26
25-Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.
27
26-Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.
28
27-Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman'ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.
29
28-Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.
30
29-Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.
31
30-Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.
32
31-Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah'ın Hz. Lokman'a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.
33
32-Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.
34
33-Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.
35
34-Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen'de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.
36
35-Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.
37
36-Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.
38
37-Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.
39
38-Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.
40
39-Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.
41
40-Gafir (Mü'min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah'ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.
42
41-Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur'an'ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.
43
42-Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü'minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır
44
43-Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah'ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden almıştır.
45
44-Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.
46
45-Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.
47
46-Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.
48
47-Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed'in ismi anıldığından bu adı almıştır.
49
48-Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.
50
49-Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.
51
50-Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.
52
51-Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.
53
52-Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.
54
53-Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.
55
54-Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.
56
55-Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah'ın Rahman isminden almıştır.
57
56-Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.
58
57-Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.
59
58-Mücadele: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.
60
59-Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.
61
60-Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan edilmesinden alır.
62
61-Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü'minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır.
63
62-Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.
64
63-Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır.
65
64-Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.
66
65-Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır.
67
66-Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır.
68
67-Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır.
69
68-Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır.
70
69-Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır.
71
70-Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah'ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden almıştır.
72
71-Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh'un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır.
73
72-Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır.
74
73-Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır.
75
74-Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır.
76
75-Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır.
77
76-İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır.
78
77-Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır.
79
78-Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır.
80
79-Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır.
81
80-Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır.
82
81-Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır.
83
82-İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.
84
83-Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.
85
84-İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.
86
85-Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır.
87
86-Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır.
88
87-Alâ: Yüce Suresi, Allah'ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.
89
88-Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır.
90
89-Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır.
91
90-Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır.
92
91-Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır.
93
92-Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır.
94
93-Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır.
95
94-İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır.
96
95-Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır.
97
96-Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk'tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.
98
97-Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
99
98-Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır.
100
99-Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.
101
100-Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır.
102
101-Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır.
103
102-Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
104
103-Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.
105
104-Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır.
106
105-Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır.
107
106-Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.
108
107-Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır.
109
108-Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır.
110
109-Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır.
111
110-Nasr: Yardım Suresi, Allah'ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır.
112
111-Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır.
113
112-İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır.
114
113-Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır.
115
114-Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır.

Son Dakika Kur'an Sûrelerinin Türkçe Anlamı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Advertisement