TSK'nın Çok Özel 55 Adamı - Son Dakika

TSK'nın Çok Özel 55 Adamı

1
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer taarruzlara karşı oluşturduğu Kim­ya­sal Bi­yo­lo­jik Rad­yo­lo­jik Nük­le­er (KBRN) Savunma Özel Müdahale Birliği kapılarını ilk kez açtı.

2
KBRN Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde oluşturulan 55 kişilik Savunma Özel Müdahale Birliği, çok az ülkede bulunan imkanlara sahip.

3
Tehlike anında Türkiye'nin geneline müdahale edebilen özel ekip tatbikatlara da destek sağlıyor.

4
Kim­ya­sal, bi­yo­lo­jik, rad­yo­lo­jik ve nük­le­er taa­rruz­la­ra kar­şı Kon­ya­'da bu­lu­nan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Kim­ya­sal Bi­yo­lo­jik Rad­yo­lo­jik Nük­le­er (KBRN) Okul ve Eği­tim Mer­ke­zi Komutan­lı­ğı bün­ye­sin­de oluş­tu­ru­lan KBRN Sa­vun­ma Özel Mü­da­ha­le Bir­li­ği ilk kez BUGÜN ta­ra­fın­dan gö­rün­tü­len­di.

5
KBRN SÖMB 55 ki­şi­lik özel bir­lik, ola­sı bir teh­li­ke anında Tür­ki­ye­'nin ge­ne­li­ne mü­da­ha­le ede­bi­le­cek bir se­vi­ye­ye sa­hip.

6
Bir­lik, bir­çok kurum­da da­hi bu­lun­ma­yan tek­no­lo­jik mal­ze­me ve ci­haz­lar­la do­na­tıl­mış.

7
İşte TSK'nın çok özel 55 adamı...

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2014 08:32

Son Dakika TSK'nın Çok Özel 55 Adamı - Son Dakika

YORUMLAR

Diğer Galeriler

Eşcinsel çift, 'Kucak dansı yapacağız' diyerek kandırdığı otel görevlisini parçalayarak öldürdü Gelen geri dönmüyor! Salgından kaçanların ikinci adresi Kuşadası, nüfus bakımında 35 ili geçti Sporu bırakıp cinsel içerikli siteye üye olan sörfçüden çarpıcı itiraf: Tacize uğradım, kimseye anlatamadım Bazı kısımları sapasağlam! 800 bin yıllık Van Gölü'nden bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı Kalça yarışmasına katılan doktor aç kaldı! Hiçbir hastane iş başvurusunu kabul etmiyor