3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi - Son Dakika

3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi

12.10.2019 19:24
3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi.

İSTANBUL (İHA) – "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferans sonucunda oluşturulan ortak bildiriyi okudu. Okunan ortak bildiri oy birliğiyle kabul edildi.

TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi. Konferansın kapanış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferansta yapılan istişareleri ortak politika belgesine dönüştürerek bu konuda kararlılığın vurgulanacağını söyledi. "Tüm katılımcı ülkeler tarafında mutabık kalınarak kabul edeceğimiz ortak bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak bu konudaki tavrımızı ortaya koyacağız" diyen Şentop, ortak bildiriyi okudu. Okunan ortak bildiri oy birliği ile kabul edildi.

Şentop tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Devletlerin ve onların yetkili organlarının ulusal ve uluslararası düzeyde terörle ve aşırıcılıkla mücadele etmede ve bunları önlemede birincil sorumluluğa sahip olduklarını vurgulama ve BM Küresel Terörle Mücadele stratejisinin yanı sıra ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları BM şartı ve uluslararası hukukun ilkeleri uyarınca uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi gereğinin üzerinde durularak uluslararası alanda ortak çıkar ve değerleri teşvik etmek ve hükümetleimizin çok boyutlu işbirliğini parlamentolar olarak desteklemek için parlamentolar arası ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönündeki adımlara ilgimizi ortaya koyarak parlamentolar arası işbirliğinin devletler arası ilişkileri geliştiren diyalog kanalları oluşturduğu, ülkeler arasındaki yakınlaşmaya katkıda bulunduğu ve çatışma önleme ve çözümünde önemli bir rol oynadığı noktasındaki derin kanaatimizi ifade ederek yasama bakanları arasındaki etkileşimlerin derinleştirilmesi ve yasa yapımı ve karar alma süreçlerinin daha da iyileştirilmesi için tecrübe paylaşımına ilişkin iradenin altını çizerek terörizmin her tür biçim ve tezahürleriyle uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğunu ve halklarımızın ve devletlerimizin huzur, refah ve istikrarına zarar verdiğini vurgulayarak her türlü terör eylemini gerekçesine bakılmaksızın nerede ne zaman ve kim tarından işlenmiş olursa olsun suç olduğunu ve meşrulaştırılamayacağını teyit ederek ve terörizmin herhangi bir din milliyet veya medeniyet ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini yenileyerek ve terörizm ile aşırılılık yanlısı grupların siyasi hedefe ulaşma gayesinde kullanılmasının kabul edilemezliğini bir kez daha vurgulayarak terör tehdidini engellemek en aza indirmek ve nihayetinde işlevsiz kılmak adına tüm devletler yanında uluslararası ve bölgesel kuruluşların da aktif katılımını ve işbirliğini içeren sürdürülebilir ve geniş kapsamlı bir yaklaşım benimseme ve stratejik bir çerçeve çizme ihtiyacının aciliyetini kabul ederek terörizmin finansmanın uluslararası toplumun tamamı için ciddi bir endişe konusu olduğunu dikkate alarak güvenlik, barış ve kalkınma arasındaki ilişkinin ve kalıcı istikrarın sağlanmasının canlı bir özel sektör güçlü ticari ilişkiler ve yatırım dostu bir ortam ile gelişmiş ve yeterli insan sermayesi gerekliliğinin farkında olarak ekonomik ilişkilerin ve ticaret kanallarının geliştirilmesinde bölgesel bağlantılılığın hayati önemini teyit ederek bölgesel ve küresel meydan okumalardan kaynaklı zorlukların bu zorlukların üstesinden gelmek noktasında çok taraflılığın öneminin ama aynı zamanda da Avrupa, Asya ve Akdeniz bölgesinin geleceğini tayin edecek yeni fırsat alanları ile sınamaların üstesinden gelmek ve işbirliği bağlamındaki olanaklardan yararlanmak için gereken kapasitenin arttırılması ihtiyacının bilincinde olarak parlamentolarımız hükümetlerimiz ve milletlerimiz arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun daha da geliştirilmesinin gerekliliğini de vurgulayarak bölgesel ve küresel gelişmelerin temel konularını ele almada parlamenter diplomasinin rolünü tartıştık ve aşağıdaki hususlarda mutabakata vardık."

Mutabakata varılan hususlar

Mutabakata varılan hususlar ise şöyle açıklandı:

"BM şartının bilhassa uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesine yönelik olan amaçlarına ve ilkelerine bağlılığımızı teyit etme,

Uluslararası hukukun ilkleri ile normlarına ve işbirliğimizi güçlendirmek için ülkelerimizin taraf olduğu antlaşmalar ve diğer uluslararası araçlar kapsamındaki uluslararası yükümlülüklere bağlılığımızı da teyit etme,

Parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve parlamentolarımızın komisyonları dostlukları ve idari teşkilatları arasındaki ilişkilerin kurulması ve hızlandırılmasını destekleme kararlılığımızı tekrarlama,

İkili ve çok taraflı ilişkilerin uluslararası barış ve güvenliği geliştirme ve uluslararası anlaşmazlıkları çözme konusundaki rolünü vurgulama ve yapıcı diyalog ile işbirliğine yönelik platformlar sağlama çabalarında özellikle parlamentolar olmak üzere uluslararası kuruluşlara destek vermek,

Parlamentolar arası örgütleri bölgesel bağlantılılığın iyileştirilmesini desteklemek ve terörle mücadelede uluslararası yükümlülükler ve ulusal yasalar doğrultusunda kapsamlı bir yaklaşım ve stratejik bir çerçeve oluşturmak için teşvik etme,

Terörizmin her türü ve tezahürleriyle mücadelede birliğimizi sürdürme ve terörle mücadele alanında yasama deneyimlerinin karşılıklı paylaşımlarını teşvik etme,

Devletlerin teröristlerin terör eylemlerini örgütlerin finansmanlarını engellemek için güçlü tedbirler alma ve vekalet savaşlarını sona erdirme noktasındaki birincil sorumluluklarını daha fazla hatırlatma

Terör örgütlerinin yayılmasının ve terörist eylemlerdeki yükselişin uluslararası barış ve güvenlik noktasına doğrudan zarar vermesinin yanı sıra küresel ekonomiyi ve sürdürülebilir kalkınmayı tehlikeye attığına dikkat çekme,

Farklı terör örgütleri, bunların işbirlikçi oluşumları ve yabancı terörist savaşçılardan kaynaklanan tehditlere yönelik ciddi endişeleri ifade etme ve bu tehditlere karşı koymak için koordine eylemlere duyulan ihtiyacı vurgulamak,

İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak ve ilgili bölgesel ve ulusal koşulları da dikkate alarak terörizmin önlenmesi tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması stratejilerini destekleme,

Terör eylemlerinin finansmanını, sürdürülmesini veya gerçekleştirilmesini destekleyen, kolaylaştıran buna iştirak eden veya iştirak etme girişiminde bulunan korunak sağlayan herhangi bir kimsenin terörist eylem veya eylemlere teşvik edenler ve yabancı terörist savaşçılar da dahil olmak üzere iade et veya kovuştur ilkesi temelinde etkili cezai takibatının yapılması ve kovuşturulması amacına dönük olarak hedeflenen işbirliğinin temel bir bileşeni olarak ulusal yasalara uygun bir şekilde etkili ulusal makamlar arasındaki bilgi ve deneyim alışverişinin önemini vurgulamak,

BM küresel terörle Mücadele stratejisinde öngörüldüğü gibi teröre elverişli koşulların ele alınmasının yanı sıra teröre yol açan şiddet içeren aşırılığa karşı koyma, radikalleşme ve eleman kazanımı ile mücadele, terörist hareketlerin engellenmesi, terörizm propagandası ve ideolojisi ile mücadele ve teröristlerin internet ve sosyal ağlar da dahil olmak üzere teknoloji iletişim olanaklarını ve kaynaklarını terörist aktiviteye teşvik etmek amacıyla kötüye kullanmasının önlenmesi için kapsamlı bir yaklaşım önerme,

Terörizm ile mücadelede yasal bir çerçeve oluşturmak için parlamentoların etkili ve yapıcı rolünün önemini vurgulama ve bu bağlamda terörsüz bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla karşılıklı deneyimlerin paylaşılmasında çeşitli düzeylerdeki parlamentolar arası katılımın ve işbirliğinin altını çizme,

Katılımcı devletlerin güvenlik makamlarını terörle mücadele ve terörü önleme amaçlı edinilen istihbarat, bilgi, iyi uygulamalar ve edinilen derslerin değişimi amacıyla özel bir mekanizma kurmaya teşvik etme,

Devletlerin uluslararası terörizm ile genel kurul ve güvenlik konseyi kararlarını uygulama konusundaki tahadütlerini yineleme tüm devletlerin BM yaptırımlar rejiminin ve mali eylem görev gücünün çalışmalarının siyasallaşmasından kaçınmaları gerekliliğinin altını çizme,

Sürdürülebilir bir barış ve güvenlik ortamı oluşturmanın ortak çıkarlara hizmet ettiğini kalkınma ve ilerlemenin teşvik edilmesi için müşterek geniş kapsamlı işbirliğine dayalı sürdürülebilir bir güvenliğin izlenmesi gerektiğini karşılıklı güven, iyi komşuluk ve işbirliği ekseninde güvenli bir ortam ve yapıcı bir ortaklık kurmaya hazır olduğumuzu vurgulama,

Bölgesel bağlantılılığının işte ve dışta terörizme sebep olan temek unsurlarla mücadele vazgeçilmez öneme sahip olduğunu ayrıca entegre kapsayıcı dengeli birbiriyle bağlantılı ve sürdürülebilir bir kalkınmaya katkı sunduğunu hatırlatma,

Hükümetleri, sivil toplumu, Uluslar arası toplumu ve diğer ilgili aktörleri ekonomik, kültürel ve sosyal projeler ile işbirliğini teşvik edecek girişimlere odaklanarak bölgesel bağlantılılığı güçlendirmeye davet etme,

Kuşak ve yol girişimini memnuniyetle karşılama ve girişime destek verme, kuşak ve yol girişimi işbirliği kapsamında özellikle kalkınma politikalarındaki sinerji, artan altyapı yatırımı, ekonomik koridorlar, ekonomik ve ticari işbirliği bölgeleri, endüstri parkları, finansal ve ticari işbirliği, teknoloji ve inavasyon, denizcilik alanında işbirliği, işletmeler arası ilişkiler kişiler arası ve kültürel etkileşim gibi alanlardaki kazanımlar başta olmak üzere hali hazırda kaydedilmiş olan ilerlemeleri ve önemli fırsatları taktir etme, bu tarz bir işbirliğinin büyüme eksenli yeni kaynakların keşfine ortam oluşturduğunun ekonomik ve toplumsal kalkınma için potansiyel oluşturduğunun ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasına katkı sağladığının farkında olma, ayrıca antik ipek yolu ve Hazar geçişliği Doğu- Batı orta koridor girişimini canlandırmak için çaba sarf etme,

Ayrıca bölgedeki ticareti kolaylaştırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla sınır ötesi hareketlilikte dahil olmak üzere ekonomik finansal ve kurumsal bağlantılılık ile insanlar arasındaki bağlantılılığı arttırmanın yollarını keşfetmeye davet etme,

Eğitim, bilim, kültür, sağlık, spor ve turizm alanlarında işbirliği de dahil olmak üzere çok taraflı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi için parlamenter desteğin daha da geliştirilmesi ihtiyacını vurgulamak,

İki taraflı bölgesel Uluslar arası düzeylerde yoğun istişare ve işbirliğinin ortak ilgi alanlarındaki stratejik yolu siyasi istişare ve operasyonel işbirliğini arttırdığı gerçeğinin altını çizme

Mevcut koşullar altında çok taraflılığının yaygın risk ve sınamalara karşı Uluslar arası işbirliğini güçlendirmek ve dünya barışı ve refahını korumak için temel bir unsur olduğunu hatırda tutuma

Gelecek konferansın 2020 yılında düzenlenmesi kararına bağlanmıştır." - İSTANBUL

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3. Parlamento Başkanları Konferansı sona erdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'ın "Oruç Reis" iftiralarına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert yanıt: Kıta sahanlığı dahilinde Ermenistan, Dağlık Karabağ'a getirdiği PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirdi 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! Trabzonspor'u net skorla mağlup ettiler Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Belediye başkanının "torpil" iddialarına MEB'den jet yalanlama: Mesnetsiz Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz