Eğitim Kurumlarının Norm Kadroları 3 Ay İçinde Belirlenecek - Son Dakika

Eğitim Kurumlarının Norm Kadroları 3 Ay İçinde Belirlenecek

18.06.2014 11:00
Eğitim Kurumlarının Norm Kadroları 3 Ay İçinde Belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği'ne göre, eğitim kurumlarının norm kadroları, 3 ay İçinde belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği'ne göre, eğitim kurumlarının norm kadroları, 3 ay İçinde belirlenecek. Eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticiler yönetici, öğretmenler ise öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilecek.

"Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak belirlendi. Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını kapsayacak.

-EĞİTİM KAMPÜSÜ ŞEKLİNDE YAPILANAN EĞİTİM KURUMLARI İÇİN MÜDÜR NORM KADROSU VERİLECEK-

Yönetmeliğe göre, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar hariç olmak üzere, eğitim kurumlarının her biri için müdür norm kadrosu verilecek. Özel eğitim kurumlan hariç olmak üzere, aynı bahçede farklı binalarda faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarının her birine müdür norm kadrosu verilecek. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olana müdür norm kadrosu verilecek. Aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki özel eğitim kurumlarından sadece öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumu için bir müdür norm kadrosu verilecek. Eğitim kampüsü şeklinde yapılanan eğitim kurumları için bir müdür norm kadrosu verilecek.

-MÜDÜR NORM KADROSU VERİLME ŞARTINI TAŞIMAYAN EĞİTİM KURUMLARINA MÜDÜR YARDIMCISI NORMU VERİLMEYECEK-

Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şöyle olacak:

-Müdür norm kadrosu verilme şartlarını taşımayan hiçbir eğitim kurumuna müdür yardımcısı normu verilmeyecek.

-Müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde esas alman öğrenci sayışma, o okula kayıtlı bulunan ana sınıfı, uygulama sınıfı, alt özel eğitim sınıfı öğrencileri de dahil edilecek.

-Alan itibarıyla ders yükünün hesaplanmasında; alan içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınacak. Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin, atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarım ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları göreve ilişkin ders saatleri de dikkate alınacak.

-Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alan/dal derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak.

-İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü, çıraklık eğitimi çerçeve öğretim

programlarına göre haftalık 32 saatlik işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının

çarpımı sonucu bulunur. İşletmelerde meslek eğitimi ders yüküne, meslek alanında okutulan

haftalık alan/dal meslek ders saatleri eklenerek, alanın toplam ders yükü bulunacak.

-NORM KADROLARI BAKANLIKÇA BELİRLENECEK EĞİTİM KURUMLARI-

Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları Yönetmeliğin diğer hükümlerinden bağımsız olarak eylül ayı içinde eğitim kurumlarının Bakanlıkta bağlı olduktan birimlerin teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenecek.

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları, bilim ve sanat merkezleri, turizm eğitimi merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenecek. Yeni açılan eğitim kurumlan ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenecek. Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanacak.

-EĞİTİM KURUMLARININ NORM KADRO SAYILARI DEĞİŞTİRİLEMEYECEK-

Norm kadro belirlenmesine esas kriterlere göre yapılacak değişiklikler dışında olmak üzere, eğitim kurumlarının norm kadro sayıları değiştirilemeyecek. Eğitim kurumlarının norm kadro sayılan ve değişiklikleri, onaylanmasını takip eden bir ay içinde Bakanlıkça iller itibarıyla Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının, Yönetmelik hükümleri uyarınca Türkiye genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması hâlinde, fazla durumdaki boş kadrolar il millî eğitim müdürlüklerine aktarılacak. Bu kadrolar;

-Eğitim kurumlarının kadro ihtiyacıma karşılanmasında,

-Norm kadro sayısının değişmesi halinde ihtiyaç duyulacak kadrolarının karşılanmasında,

-Muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere ayrılanlar hariç olmak üzere,

çeşitli kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelikler gereği bir yıl ve daha fazla aylıksız

izine ayrılma isteğinde bulunan yönetici ve öğretmenlere aylıksız izin verilmeden önce

atanmalarında,

-Yurtdışında görevlendirilecek öğretmenlerin görevlendirilmeden önce atanmalarında,

-Yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan hükümlere göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak altı aydan fazla görevlendirilen öğretmenlerin görevlendirmeden önce atanmalarında,

-Yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında altı aydan fazla süreli görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında,

-Her ilin öğretmen norm kadro sayısının yüzde 5'ini geçmemek üzere, öğretmenlerin kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle görevlerinden geçici olarak ayrılmaları durumunda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanmasında ve şehit eşi öğretmenler ile ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında, kullanılmak üzere Bakan onayı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine aktarılacak.

Belirlenen bu durumların ortadan kalkması üzerine boşalan kadrolar ile eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterlerine bağlı olarak değişmesi sonucunda ortaya çıkacak boş kadrolar, il millî eğitim müdürlüklerine aktarılacak.

-FAZLALIĞIN GİDERİLMESİNDE ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAK-

Eğitim kurumlarının norm kadroları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde belirlenecek. Eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticiler yönetici, öğretmenler ise öğretmen norm kadrolarıyla ilişkilendirilecek. Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen sayılarının norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazlalığın giderilmesinde ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

Bu Yönetmelikle öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar geçen sürede, Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Eğitim Kurumlarının Norm Kadroları 3 Ay İçinde Belirlenecek - Son Dakika


Advertisement