Erzurum Sgk'dan Vatandaşlara Yapılandırma Uyarısı - Son Dakika

Erzurum Sgk'dan Vatandaşlara Yapılandırma Uyarısı

4 yıl önce

Erzurum SGK İl Müdür Vekilliğine atanan Halil İbrahim Coşkun, yeni yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” hakkında vatandaşlara uyarıda bulanarak bilgilendirme açıklaması yaptı.

Erzurum Sgk'dan Vatandaşlara Yapılandırma Uyarısı, System.String[]

Erzurum SGK İl Müdür Vekilliğine atanan Halil İbrahim Coşkun, yeni yürürlüğe giren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hakkında vatandaşlara uyarıda bulanarak bilgilendirme açıklaması yaptı.


6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" un yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait ve 19.08.2016 tarihi itibarı ile ödenmemiş olan SGK alacaklarını ve bunların gecikme zam ve cezalarıyla ilgili yapılandırma hakkında açıklama yapan Erzurum SGK İl Müdür Vekili Halil İbrahim Coşkun, vatandaşları önemli bilgiler verdi.


TÜİK verilerine göre enflasyon farkı hesaplanacak


Coşkun yapılandırmayla ilgili şu bilgilere yer verdi "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, SGK alacakları başta olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandırıyor. 2016 yılı Haziran ayı ve daha önceki aylara ilişkin SGK alacakları ve bunların gecikme zam ve cezaları bu kanunla yapılandırma kapsamına girecek. Alacakların gecikme zam ve cezaları affedilecek, bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç asılına eklenerek tahsil edilecek"


Hangi Alacaklar?


"Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek"


Çalışan emekliler..


"Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, kendi işinde çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Ayrıca 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi de bu kanunla yapılandırma kapsamına alınmaktadır"


İdari Para Cezalarında Anaparanın yüzde 50'si Silinecek


"İdari para cezalarının yapılandırma kapsamına girebilmesi için 30/6/2016 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olması ve 6736 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 19/8/2016 tarihinden önce kesinleşmesi, yani 03.08.2016 tarihi ve öncesinde tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. Borçlularımız yapılandırma kapsamında, idari para cezalarında gecikme cezalarının yanı sıra borç asıllarının da yüzde 50'si silinecek. Yani 100 lira idari para cezası, 40 lira da bunun gecikme cezası olan bir borçlu bu tutarı öderken borç aslını 50 lira olarak, 40 lira gecikme cezasını da 50 lira borç aslına uygulanacak enflasyona göre güncellenecek tutarla birlikte ödeyeceklerdir. Yapılandırılmış idari para cezalarını peşin ödemelerde %'50'lik ana paraya uygulanan Yİ-ÜFE' farkının da yine yüzde 50'si silinecektir"


36 Aya Varan Oranlarda Taksitlendirme İmkanı


"Yapılandırma kapsamında, SGK'ya borcu olanlardan borcunun tamamını peşin ödemesi halinde, anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacaktır. SGK'ya borcu olanlar peşin ödemenin yanı sıra iki aylık dönemler halinde ödeme yapabilecekler. Böylece; 6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödenebilecek. İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin borçları ve bu işverenlerce talep edilebilecek taksit sayısı 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca; Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilmesi mümkün bulunmaktadır"


Belediyeler ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşların Borcu ve Bu Kuruluşlarca Talep Edilebilecek Taksit Sayısı


"Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine istinaden, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğim haiz kuruluşların kapsama giren borçlarını yüzkırkdört eşit taksitte ödeyebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar kapsama giren borçları için 31/10/2016 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmamaları halinde bu kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır"


Genel Sağlık Sigortası Borçları da Yapılandırma Kapsamında


"Yapılandırma Genel Sağlık Sigorta Borçlarını (GSS) da kapsayacak. 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borcu olanların, gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek, borç aslı vade farkı uygulanmaksızın peşin veya 12 aylık eşit taksit şeklinde ödenebilecek. GSS borçlularının yapılandırma son başvuru tarihi 31.01.2017, ilk taksit ödeme tarihi ise 28.02.2017 tarihidir"


GSS Borçları İçin En Son Başvuru 2 Ocak 2017


"Gelir testi yaptırmamış olanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar gelir testine müracaat edebilecekler. Belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri ödenme imkanına kavuşmuş olunacak. Borçları dolayısıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayan genel sağlık sigortalılar, ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler"


Borçlarını Yapılandıran İşveren ve Sigortalılar Nelerden Yararlanacak


"Borçlarını yapılandıran işverenlerden; Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) ve 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamını ödemeleri, Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir. Kanun kapsamında borcunu yeniden yapılandıran ve borcu yoktur yazısı alan esnaf ve işveren; bu borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtulacak, teşviklerden yararlanabilecek. Ayrıca daha önce tecil edilen, taksitlendirilen ve yapılandırılan (6111 sayılı yasa ile yapılandırılan borçlar hariç) borçların kalan taksit tutarları talep edilmesi halinde bu kanuna göre yeniden yapılandırılabilecek. Prim borcu nedeniyle aylık bağlanamayan ve aylık bağlanması için gerekli diğer şartları yerine getirmiş olan esnaf, sanatkar, diğer bağımsız çalışan ve tarım sigortalılarımız ihya kapsamı dışındaki prim borçlarını yapılandırarak ödemeleri, ihya kapsamındaki borçlarını da ihya yaparak tamamen ödemeleri şartıyla aylık bağlanması hakkına kavuşacaklar.5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi kapsamındaki bu sigortalılarımız prim borçlarını ödemelerinde ayrıca Kurumumuzun protokol yapmış olduğu T.C. Ziraat Bankasından kredi kullanma hakkından da yararlanabilecekler"


Kapanmış işyerlerinin 50 Lirayı Aşmayan Alacakları Silinecek


"Kapanan işyerlerine ait 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemedikleri 50 lirayı aşmayan borçları ile tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı ceza tutarı 100 lirasını aşmayanlar silinecek"


Yapılandırma Hangi Durumlarda Kaybedilecek?


"Kanun kapsamında SGK borcu olanlar, yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödememesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedecekler. İstisnası ise vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10'unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemelerde bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz"


Başvurular Ne Zamana Kadar Yapılabilecek?


"Kanun kapsamında borcunu peşin ya da taksitli ödemek isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecekler. Borcunu peşin ödeyecekler ödemelerini 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecek. Taksitli ödemek isteyenler de yine ilk taksit ödemesini 2 Ocak 2017 tarihine kadar yapabilecekler"


Son günü beklemeden başvurular yapılmalı...


"Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan işveren ve sigortalılarımızın yapılandırma işlemi için son günü beklemeden zamanında İl Müdürlüğümüze bağlı Erzurum Merkezde bulunan Nenehatun Sosyal Güvenlik Merkezimize, ya da Oltu, Hınıs, Pasinler, Horasan, Tekman, Aşkale ve İspir ilçelerinde bulunan Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurmaları önemle duyurulur." - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2016 03:31 Kaynak: İHASon Dakika

Otoyolların ortasında kalan tarihi kemere taş hırsızları dadandı
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın öldü mü? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor Domuzu farketti, peşine düştü! Sürek avında kurşunların hedefi oldu