Son Dakika Haberleri: İşsizlik Yüzde 11 Oranına Tırmanıyor

İşsizlik Yüzde 11 Oranına Tırmanıyor

4 yıl önce

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin istihdam tahminine göre kasım ayında işsizlik daha da artacak. Yıllık yüzde 10.4 olan işsizliğin 10,7 olması bekleniyor.

Hükümetin uyguladığı ekonomiyi yavaşlatma politikası ile ihracatta yaşanan azalma nedeniyle işsizliğin daha da yükselerek yüzde 11'lere yaklaşacağı bildirildi. İşsizlikteki tırmanışın yanı sıra özellikle sanayi istihdamında da gerileme bekleniyor.

KASIMDA YÜZDE 10,7 OLUR

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM) istihdam konusundaki kısa vadeli geleceğe dönük yeni tahminini açıkladı. SPM, TÜİK'in henüz açıklamadığı Kasım ayı işsizlik oranının 0,3 puan artışla yüzde 10,7'ye yükseleceğini, böylece işsizliğin yüzde 11'e yaklaşacağını bildirdi. SPM, işsizlik oranındaki bu artışta iç talepte görülmeye başlanan toparlanmanın durması ile ihracattaki azalmanın rol oynayacağı bilgisini verdi.

TARIM DIŞINDA YÜZDE 13

SPM'ın yap­tı­ğı ça­lış­ma­ iş­siz­lik, ta­rım dı­şı iş­siz­lik, is­tih­dam ve sa­na­yi is­tih­da­mı ve­ri­le­ri­nin ken­di geç­miş de­ğer­le­ri ile GSYH ve Sa­na­yi Üre­tim En­dek­si­'nin geç­miş de­ğer­le­ri­ne da­ya­nı­yor. Bu­na gö­re önü­müz­de­ki ay açık­la­na­cak Ka­sım ayı ve­ri­le­rin­de iş­siz­lik ora­nın­da­ki yüz­de 10,7'lik ar­tış­la bir­lik­te ta­rım dı­şı iş­siz­lik ora­nı yüz­de 12,9'a yük­se­le­cek. Ay­nı dö­nem­de sa­na­yi is­tih­da­mı­nın da 9 bin ki­şi­lik aza­lış­la 5 mil­yon 344 bin ki­şi­ye dü­şe­ce­ği tah­min edil­di.

ALMANYA KISTI İHRACAT DÜŞTÜ

SPM, ça­lış­ma­sın­da ih­ra­cat­ta­ki Al­man­ya et­ki­si­ne dik­kat çe­ki­le­rek, "AB ül­ke­le­rin­de to­par­lan­ma­nın sağ­la­na­ma­ma­sı­na bağ­lı ola­rak en bü­yük ih­ra­cat part­ne­ri Al­man­ya ile ih­ra­ca­tı­mı­zın bir ön­ce­ki dö­ne­me gö­re yüz­de 1,4, bir ön­ce­ki yı­la gö­re ise yüz­de 7,7 ora­nın­da azal­ma­sı ih­ra­ca­tı olum­suz et­ki­le­mek­te­dir. Bu du­ru­mun, bü­yü­me­ye ve do­la­yı­sıy­la iş­gü­cü pi­ya­sa­la­rı­na olum­suz yan­sı­ma­sı bek­len­me­li­di­r" de­nil­di.
UBER, Sürücüsüz Aracın Ölümlü Kazası Sonrası Test Sürüşlerini Durdurdu Hükümetten ABD'ye Afrin Yanıtı: DEAŞ ile Mücadeleyi Zayıflattığı İddiası Yalandır

İstanbul'da Hacısüleymanoğulları'na Şafak Baskını: 19 Şüpheli Çok Sayıda Silahla Yakalandı