Cumhuriyet gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik davaya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda, sanıkların suc¸a bilerek ve isteyerek kasten is¸tirak ettikleri, "muhalif" go¨ru¨ntu¨su¨ ile PKK/KCK, FETO¨/PDY ve DHKP/C silahlı tero¨r o¨rgu¨tlerinin...

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik davaya ilişkin hazırladığı gerekçeli kararda, sanıkların suc¸a bilerek ve isteyerek kasten is¸tirak ettikleri, "muhalif" go¨ru¨ntu¨su¨ ile PKK/KCK, FETO¨/PDY ve DHKP/C silahlı tero¨r o¨rgu¨tlerinin lehlerine yıllara yayılır s¸ekilde haberler yaptıkları konusunda tam bir vicdani kanaat hasıl olduğuna vurgu yapıldı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan ve taraflara gönderilen gerekçeli kararda, sanık savunmaları, mütalaa, Yargıtay'ın bozma ilamı, delilerin değerlendirilmesi ve verilen kısa hükme yer verildi.
Kararda, Yargıtay tarafından 12 Eylül 2019'da haklarında bozma kararı verilen, sanıklar Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç, Bu¨lent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Gu¨ray Tekinöz, O¨nder Çelik, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Aydın Engin, Hikmet Aslan Çetinkaya ve Ahmet Şık hakkında "o¨rgu¨t ic¸indeki hiyerars¸ik yapıya dahil olmamakla birlikte o¨rgu¨te bilerek ve isteyerek yardım etmek" suc¸larından ilk yapılan yargılamada ayrı ayrı mahkumiyetlerine ilişkin karar verildiği anımsatıldı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilamında, "Cumhuriyet Gazetesindeki vakıf yo¨netiminin degˆis¸iminde sec¸im hukukuna aykırılıklar bulundugˆunu, gazetenin yayın politikasında bazı degˆis¸iklikler oldugˆunu kabul etmekle birlikte, eser sahibi veya genel yayın yo¨netmeni olmayan sanıkların, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yardım etmek amacıyla dogˆrudan kastla hareket ettiklerine dair, dosya ic¸erisinde haklarında her tu¨rlu¨ s¸u¨pheden uzak mahkumiyetlerine yeterli somut delil bulunmadıgˆının" belirtildiği anlatılan gerekçeli kararda, ilama karşı şu ifadelere ver verildi:
"O¨ncelikle s¸unu ifade etmek istiyoruz ki; bir c¸ok delile ragˆmen Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, 'sanıkların suc¸ta is¸tiraklerinin olmadıgˆı, eylemlerinin basın hu¨rriyeti kapsamında degˆerlendirilmesi gerektigˆi, dosya ic¸erisinde mahkumiyetlerine yeterli delil olmadıgˆı, haklarında beraat kararı verilmesi gerektigˆi' s¸eklindeki tespitine katılmak mu¨mku¨n degˆildir. S¸o¨yle ki; Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin, gazeteciler Ahmet Altan, Ays¸e Nazlı Ilıcak ve digˆer sanıklarla ilgili yaptıgˆı yargılama ile ilgili vermis¸ oldugˆu bozma ilamında, '....o¨rgu¨tu¨n anayasal du¨zene karsı icra edecegˆi kalkıs¸ma o¨ncesindeki su¨rece mutat siyasi muhalefet go¨ru¨ntu¨su¨ vermeye c¸alıs¸arak ve o¨rgu¨tu¨n sempatizan sınıfını olus¸turan genis¸ halk kitleleri nazarında so¨zde mes¸ruiyetini korumak amacına hizmet eder mahiyetteki gazetecilik faaliyeti kapsamında degˆerlendirilmesi mu¨mku¨n olmayan eylemlerin hiyerars¸ik yapısına dahil olmamakla birlikte FETÖ silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yardım etme suc¸unu olus¸turacagˆı kanaatine eris¸ilmis¸tir' şeklinde bir tespitte bulunmuştur."
Örgüte yardım suçu
Bu tespitinin haricinde yargılama konusuna da değinilen gerekçeli kararda, Cumhuriyet gazetesinin yayın politikasının degˆis¸mesi ile birlikte FETÖ silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n amac¸larına hizmet eder s¸ekilde yayınlara yer verildiği belirtilerek, "17-25 yargı su¨reci de dahil olmak u¨zere MI·T tırlarının durdurulması, FETO¨ o¨rgu¨tu¨nu¨n elebaşısı lehine yapılan ko¨s¸e yazıları, sanık Aydın Engin'in FETÖ'nu¨n hizmetlerine amac¸lar s¸ekilde ko¨s¸e yazıları, gazetenin mans¸etleri ac¸ıkc¸a go¨stermektedir ki Cumhuriyet gazetesinin 'du¨s¸manımın du¨s¸manı dostumdur' kuralını kendisine esas edinerek muhalif go¨ru¨ntu¨su¨ altında FETÖ silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n lehine gazetecilik adı altında örgütün amac¸larını mes¸ru go¨sterir ve sempatizan toplamaya do¨nu¨k haberler yapılmasında aracılık yaptıgˆı, Abant toplantılarına bir kısım sanıkların katıldıgˆı, DHKP/C ve PKK lehine de haberlere imza atıldıgˆı anlas¸ılmıs¸tır." ifadelerine yer verildi.
Eser sahibi sanıklar dıs¸ında Akın Atalay, Mehmet Orhan Erinç, Bu¨lent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Gu¨ray Tekinöz, O¨nder Çelik, Hacı Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Hikmet Aslan Çetinkaya'nın kanundan kaynaklı hukuki sorumluluklarının olması, aynı zamanda Ahmet S¸ık'ın beyanları ve sanıkların yargılama sırasında halen Ahmet S¸ık'ın ve Can Dündar'ın haberlerine sahip c¸ıktıkları anlatılan gerekçeli kararda, o¨zellikle tanıklardan I·brahim Yıldız'ın "Cumhuriyet'te bir c¸ok s¸eyin vakfa sorarak karar verildigˆi", Rıza Zelyut'un "Yazarları da, interneti de yo¨nlendiren tepe yo¨netimidir" s¸eklindeki beyanları dikkate alınarak, sanıkların yardım suc¸una kasten is¸tirak ettikleri kaydedildi.
Gerekçeli kararda, bir kısım sanıkların aynı zamanda ko¨s¸e yazılarının olması, attıgˆı tweet'ler, Abant toplantılarına katılmıs¸ olmaları, dosyada bulunan FETO¨ o¨rgu¨tu¨nu¨n amac¸larına hizmet eden s¸irketlerden reklam u¨creti almaları ve ByLock kullanan FETO¨ mensubu oldugˆu degˆerlendirilen s¸ahıslarla bir c¸ok bagˆlantılarının olduğu hususları birlikte değerlendirilerek, "Sanıkların suc¸a bilerek ve isteyerek kasten is¸tirak ettikleri, muhalif go¨ru¨ntu¨su¨ ile PKK/KCK, FETO¨/PDY ve DHKP/C silahlı tero¨r o¨rgu¨tlerinin lehlerine yıllara yayılır s¸ekilde haberler yaptıkları konusunda tam bir vicdani kanaat hasıl olmus¸tur." ifadesine yer verildi.
Tu¨rkiye devleti ve hu¨kümetini yapılan manipülasyonla c¸alıs¸maz hale getirmek amacı ile bir kısım haberlerin tero¨r o¨rgu¨tlerinin yayın organları ile neredeyse ortak haberler yapıldığı, aynı algıya do¨nu¨k haberler icra edildiği belirtilen kararda, yayın yasagˆına ragˆmen o¨zellikle MI·T tırları haberlerinin yapılması, PKK yo¨netim kadrosu ile yapılan ve onların agˆızlarından yapılan, u¨lkenin bo¨lu¨nmez bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ne yo¨nelik haber ic¸erikleri, o¨rgu¨t mensuplarını sempatik go¨steren yorumlar ve haber ic¸eriklerinin tesadu¨fe yer bırakmayacak s¸ekilde kasten icra edildigˆinin delili olduğu vurgulandı.
Altan ve Ilıcak'ın terör örgütüne yardım suçu örnek verildi
Kararda, tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yardım suc¸u ve yardım fiilinin, o¨rgu¨tu¨n bizzat kendisine veya mensupları lehine gerc¸ekles¸tirilebilecegˆi, yardım eden failin silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yesi olmaması, ancak o¨rgu¨tu¨n faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla bunların amac¸larını bilerek bu o¨rgu¨te yardım mahiyetinde olabilecek silah temini, para, degˆerli es¸ya, maddi yardım, barındırma, istihbari bilgi sagˆlama ve bunun gibi tero¨r o¨rgu¨tlerinin amac¸larına do¨nu¨k imkan sagˆlamaya olanak sagˆlayan her tu¨rlu¨ yardımın suc¸ oldugˆuna vurgu yapıldı.
Örgüte yardımın sadece maddi destekten ibaret olmadığı, medya gu¨cu¨nün de kullanılarak o¨rgu¨tu¨n tabanından desteklenmesini sagˆlamak ve toplumda meşruiyetini arttırmak s¸artlarının da yardım olarak degˆerlendirilmesi gerektiği vurgulanan gerekçeli kararda, FETÖ'nün medya yapılanması olarak bahsedilen ve Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından sanıkların gazetecilik faaliyeti altında FETO¨ silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yardım edildigˆini kabul ettiğine vurgu yapıldı.
Gerekçeli kararda, Cumhuriyet gazetesinin, yıllara yayılan haber ic¸eriklerinde suc¸ olus¸turan haber ic¸erikleri o¨rgu¨t u¨yeleri ile irtibatları usulsu¨z sec¸im su¨reci, tero¨r o¨rgu¨tleriyle bagˆlantılarını go¨sterir ByLock yazıs¸ması, destek mahiyetindeki ro¨portaj ve tweetler, aleyhteki tanıklar, ac¸ık kaynak bilgilerinde haberlerin verilme s¸ekli, yayın yasaklarına ragˆmen ve eris¸imin yasaklanması kararlarına ragˆmen aynı haberleri ısrarla sürdürdüğü belirtildi.
Yo¨netim kurulunda olan sanıkların ve yazar, haberci olan bir kısım sanıkların tero¨r o¨rgu¨tlerine, "muhalefet" go¨ru¨ntu¨su¨ altında ortak amac¸ olan Tu¨rkiye Cumhuriyeti devleti ve hu¨kumetini zafiyete ugˆratmak ve uluslararası arenada suc¸lu go¨stermek amacına matuf ortak bir kaygıda birles¸meleri neticesinde bu haberlerin yapıldıgˆı anlatılan gerekçeli kararda, tero¨r o¨rgu¨tlerinin amac¸larını mes¸ru go¨sterir s¸ekilde haber ic¸eriklerinin yapıldığı kaydedildi.
Kararda, bu nedenle sanıkların suc¸ kastı ile hareket ettiklerinin anlas¸ıldığı vurgulandı.
Davanın geçmişi
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2019'daki karar duruşmasında, 12 sanıkla daha önce ilgili verdiği mahkumiyet kararında direnmişti.
Mahkeme ilk kararında, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün, Mehmet Orhan Erinç'i 6 yıl 3 ay, Mehmet Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ı 7 yıl altışar ay, Bülent Utku'yu 4 yıl 6 ay, Aydın Engin'i 7 yıl 6 ay, Hikmet Aslan Çetinkaya'yı 6 yıl 3 ay, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ile Önder Çelik'i 3 yıl dokuzar ay ve Yusuf Emre İper'i 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etmişti.
Mahkeme, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan Kadri Gürsel'in hükmünün ise Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda kaldırılmasına ve beraatine hükmetmişti.

Kaynak: AA
23 Aralık 2019 Pazartesi 15:12

Son Dakika