ªanlıurfa Val?l??? Kaçak Yapıya ?z?n Vermeyecek - Son Dakika
Yerel

ªanlıurfa Val?l??? Kaçak Yapıya ?z?n Vermeyecek

ªANLIURFA (?HA) - ªanl'urfa Valisi Celalettin Güvenç, kaçak yap'laºma konusuna ilişkin vali yard'mc'lar?, kaymakamlar ve belediye baºkanlar'yla toplant? düzenledi.

12.01.2012 13:36

B62-YRL/12-OCA-00A9-11E9

-

(FOTO'RAFLI)

MUSTAFA DEM'RC?

ªANLIURFA (?HA) - ªanl'urfa Valisi Celalettin Güvenç, kaçak yap'laºma konusuna ilişkin vali yard'mc'lar?, kaymakamlar ve belediye baºkanlar'yla toplant? düzenledi.

Kaçak yap'laºma ve imar izinleri konular'n?n görüºüldü'ü toplant'da ilçe kaymakamlar'ndan yerleºkeler ve imar izni verilen alanlar hakk'nda bilgi alan Vali Güvenç, 'l Özel 'daresi taraf'ndan haz'rlanan il, ilçe ve köylere yönelik oluºturulan imar alanlar'n' inceledi. Akçakale Kaymakam? ªefik Aygöl, Harran Kaymakam? Serkan Keçeli, Akçakale Belediye Baºkan? Abdülhakim Ayhan, Harran Belediye Baºkan? Mehmet Özyavuz, Vali Yard'mc'lar? Ramazan Seçilmiº ve Soner Zeybek, 'l Genel Meclis Baºkan' Mustafa Yavuz, 'l

Özel 'daresi Genel Sekreteri U'ur Büyükhatipo'lu,

ilgili daire amirlerinin kat'ld??? toplant'da Vali Celalettin Güvenç, bundan sonra yerleºim alanlar? d'º?nda ruhsat verilmeyece'ini söyledi. Vali Güvenç, baz? ilçe ve köylerde imar izinleriyle ilgili sorunlar'nda yaºamakta oldu'unu belirterek, uygulanacak olan y'k?m ve düzenleme çal'ºmalar'n?n tüm kenti kapsayacak ºekilde olaca??n? söyledi. Bugüne kadar ortaya ç'kan kaçak yap'laºma istatistikleri hakk'nda bilgi veren ilgili kurum amirleri, geçmiº y'llara

oranla kaçak yap'laºmada ciddi ºekilde düºüº yaºand???n? Vali Güvenç'e anlatt?. Kaçak yap'laºma konusunda inºaatlar'n? sürdürmeye çal'ºanlara kesinlikle izin verilmeyece'ini dile getiren Vali Güvenç, "Elimizdeki sorunlu yerlere de hukukçular, defterdar'm?z ve kaymakamlar'm?zla görüºülerek makul çözümler üretece'iz. 'lçe ilçe, köy köy gezip sorunlu bölgeleri tespit edelim. Vatandaºlar'n haklar'n' da göz ard? etmeyelim. Bu kadar nüfusu ilgilendiriyor yasa de'iºikli'i gerekiyorsa onun alt yap's'n? oluºturup

verelim Say'n Bakan'm?z Faruk Çelik'e. Bu konuyla ilgili gerekli çal'ºmalar yap'l?r" dedi.

Kaçak yap'laºmaya yönelik al'nacak tedbirlerin Harran ve Akçakale ile s'n?rl? kalmayaca??n? söyleyen Vali Güvenç, "?l genelinde kaçak yap'laºmaya izin vermeyece'iz. Bu sadece Harran ile Akçakale ile kalmayacak tüm kentte her yere uygulayaca??z. Kontrollü bir ºekilde bunu uygulayal'm. Yeni dönemde bu iºin takipçisi olaca??z" diye konuºtu.

(MDC- RA-Y)

12.01.2012 13: 16: 59 TSI

NNNN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ªanlıurfa Val?l??? Kaçak Yapıya ?z?n Vermeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement