ªanlıurfa Hızlı Tren'e Kavuªuyor - Son Dakika
Yerel

ªanlıurfa Hızlı Tren'e Kavuªuyor

ªANLIURFA (?HA) - Devlet Demiryollar? Daire Baºkan? Mehmet Turºak, ªanl'urfa Ticaret ve Sanayi Odas? (ªUTSO) Baºkan? E.Sabri Ertekin'in h'zl? tren talebine yan't vererek "H'zl? treni ªanl'urfa'ya ba'layacak olan projeye baºlanm'ºt'r" dedi.

12.01.2012 14:02

B7C-YRL/12-OCA-00C3-1203

-

(FOTO'RAFLI)

ªANLIURFA (?HA) - Devlet Demiryollar? Daire Baºkan? Mehmet Turºak, ªanl'urfa Ticaret ve Sanayi Odas? (ªUTSO) Baºkan? E. Sabri Ertekin'in h'zl? tren talebine yan't vererek "H'zl? treni ªanl'urfa'ya ba'layacak olan projeye baºlanm'ºt'r" dedi.

Her f'rsatta ªanl'urfa'n'n h'zl? trene ihtiyac? oldu'unu vurgulayan ve bu konuda tüm ilgili makamlara yaz'lar yazarak konuyu gündemde tutmay?, 'srarc' tutumuyla baºaran ªUTSO Baºkan? E.Sabri Ertekin'e en yetkili a??zdan cevap geldi. Devlet Demir yollar? Genel Müdürlü'ü'nden Daire Baºkan? Mehmet Turºak imzas'yla al'nan yaz'da ºu ifadeler kullan'ld?: "

ªanl'urfa iline yönelik h'zl? tren talebinizi bildirdi'inizi yaz'n?z kuruluºumuzca incelenmiºtir. Güneydo'u Anadolu Proje'sinin önemli merkezlerinden olan ªanl'urfa'ya yönelik olarak, Ulaºt'rma, Denizcilik ve Haberleºme Bakanl??? Altyap? Yat'r?mlar? Genel Müdürlü'ünce "Diyarbak'r - ªanl'urfa Yüksek H'zl? Tren Projesi" konusunda gerekli çal'ºmalar baºlat'lm'º bulunmaktad'r. Söz konusu proje kapsam'nda ªanl'urfa; Diyarbak'r üzerinden Malatya, Sivas ve Ankara'ya, Yüksek H'zl? Tren hatlar'yla ba'lanm'º

olacakt'r. Kuruluºumuzca yürütülen ve ªanl'urfa'y? ana demiryolu a??na ba'layacak olan "Mürºitp'nar-Suruç-ªanl'urfa Yeni Demiryolu Projesi" de Kuruluºumuzun 2011 yat'r?m program'na al'nm'º olup uygulama projesi çal'ºmalar? devam etmektedir. 'ºletme h'z' 160 km/saat olarak dizayn edilmekte olan proje tamamland???nda ªanl'urfa'n'n Gaziantep üzerinden Adanaya eriºimi de h'zland'r?lacakt'r. 'Mürºitp'nar-Suruç-ªanl'urfa Yeni Demiryolu Projesi' ile 'Diyarbak'r - ªanl'urfa Yüksek H'zl? Tren Projesi' ªanl'urfa

Havaalan'na entegre edilecektir. Ayr'ca yak'n bir gelecekte inºas'na baºlanacak olan Gaziantep-Halep Yüksek H'zl? Tren Projesi de tamamland???nda ªanl'urfa'n'n Halep ile ba'lant's? da daha h'zl? ve konforlu olarak sa'lanm'º olacakt'r" denildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ªanlıurfa Hızlı Tren'e Kavuªuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement