Son Dakika Haberleri: Datça'da Pazarcı Esnafı Örgütlenme Kararı Aldı

Datça'da Pazarcı Esnafı Örgütlenme Kararı Aldı

9 ay önce

Datça pazarında sebze meyve ve giysi satışı yapan pazarı esnafı, sorunlarını yetkililere daha iyi anlatabilme ve çare bulma amacıyla Datça Knidos Pazarcılar Derneği çatısı altına örgütlendi.

Datça'da Pazarcı Esnafı Örgütlenme Kararı Aldı, System.String[]

Datça pazarında sebze meyve ve giysi satışı yapan pazarı esnafı, sorunlarını yetkililere daha iyi anlatabilme ve çare bulma amacıyla Datça Knidos Pazarcılar Derneği çatısı altına örgütlendi.


Datça Kni­dos Pa­zar­cı­lar geçici Dernek Başkanı Hülya Çakmakoğlu, derneğin tanıtım toplantısında faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Çakmakoğlu, "Datça Knidos Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği 04 Mart 2019 tarihinde fi­ilen ku­rul­muş­tur. Datça halkına Pa­zar­cı­lar es­na­fı­na ha­yır­lı ol­ma­sı di­le­ğiy­le başladığı konuşmasında derneğimiz 7 ki­şi­den olu­şmakta başkanlığına şimdilik yönetim kurulu oluşturup genel kurul yapılıncaya kadar ben Hülya Çak­ma­koğ­lu, Sema Gönül, Kezban Evci, Müge Oda­baş, Mine Dişlioğlu, İmdat Çamur, Enver Aydın Der­ne­ği­mi­zin, pa­zar­cı­lar es­na­fı­nın daha iyi şart­lar­da ça­lı­şıp eko­no­mi­ye kat­kı­la­rı ol­ma­sı, üyelerimizin daha iyi şart­lar­da ça­lış­ma­sı, pa­za­rı­mızın can­lan­ma­sı için mü­ca­de­le ve­re­ce­ği­miz derneğimize, Datça hal­kın­dan, Kaymakamımızdan, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mızdan, tüm baş­kan aday­la­rın­dan, mec­lis üye­le­rin­den, Aday aday­la­rın­dan, muh­tar ve muh­tar aday­la­rı­mızdan, pa­zar­cı es­na­fı­mıza des­tek ol­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz.


Pa­zar­cı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da bize des­tek ol­ma­la­rı­nı ve der­ne­ği­mi­ze üye olmala­rı­nı bek­li­yo­ruz. Datça'mıza, pa­za­rı­mızla be­ra­ber eko­no­mik ola­rak can­lı­lık ge­tir­mek için ça­lı­şa­ca­ğız. Kadınlarımıza istihdam oluşturmak, geç­miş­te kalan Datça'ya ait el sa­nat­la­rını ye­ni­den işler hale ge­ti­rip tu­riz­me kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğız. Tüm Datça hal­kı­nın des­tek­le­ri­ni­zi bek­li­yo­ruz say­gı­la­rı­mız­la" dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2019 08:50 Kaynak: İHAMeraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz