Çoraklaªma Ç?ftç?y? Düªündürtüyor - Son Dakika
Yerel

Çoraklaªma Ç?ftç?y? Düªündürtüyor

Çoraklaªma Ç?ftç?y? Düªündürtüyor

ªANLIURFA (?HA) - ªanl'urfa'n'n Akçakale ilçesi Sakça köyü çiftçileri, bölgede çoraklaºman'n çok ciddi boyutlara geldi'ini söyledi.

12.01.2012 11:03

B01-YRL/12-OCA-0048-1188

-

(FOTO'RAFLI)

MEHMET D'KEÇ

ªANLIURFA (?HA) - ªanl'urfa'n'n Akçakale ilçesi Sakça köyü çiftçileri, bölgede çoraklaºman'n çok ciddi boyutlara geldi'ini söyledi.

Çoraklaºma yüzünden birçok araziyi terk etmek zorunda kald'klar'n? belirten, çiftçiler, bu gidiºat'n endiºe verici oldu'unu söylediler. Akçakale'de çiftçilik yapan 'brahim Y'lmaz, "Bölgemizde ve köyümüzde ciddi anlamda tuzlanma meydana gelmiºti. ªu anda tarlalar'm'zda tuzlaºma had safhaya ulaºm'ºt'r. Konuyla ilgili yetkili makamlara defalarca bildirmeme ra'men hiçbir ºey yap'lmad?. Valiye ve bölge müdürümüze olsun, birlik baºkan'm'z'n konu ile bilgileri vard'r. Ben bir çiftçi olarak tuzlaºmadan dolay çok

ma'durum. Gördü'ünüz gibi çoraklaºma yüzünden tarlalar'm'z? ekip biçemiyoruz. Tarlam'zda çoraklaºmadan dolay? at'l durumdad'r ne yapaca??m? bilemiyorum. Yetkililerden yard'm istiyorum. ªu ada çok ma'durum ve ne yapaca??m? bilemiyorum. Tarlalar'm'z? ekemedi'imiz için çok büyük zararlar'm'z vard'r. Köyümüzde tuzlaºma yeterince yüksektir. Sakça halk? olarak köyümüze acilen drenaj çal'ºmas? baºlat'lmas'n? istiyorum. Gördü'ünüz gibi tarlam'zda çoraklaºma oldu'u için ekip biçemiyoruz. Yetkililerden talebimiz bir

an evvel köyümüzde drenaj yap'lmas'n? istiyorum"dedi.

Öte yandan, aº'r? sulama ile birlikte taban suyu seviyeleri, ovan'n güneyi baºta olmak üzere toprak yüzeyinde görülmeye baºland?. Akçakale ilçesinde 3 bin 400 hektar tuzlu, 6 bin 700 hektar da aº'r? sulak alan bulunurken ayr'ca 20 bin hektar alan da ikinci ve üçüncü s'n?f tuzlama tehdidiyle karº? karº'ya. Bilinçsiz sulama ve yetersiz tesviye nedeniyle günde 450 ton toprak erozyon yoluyla kaybediliyor. ªanl'urfa'da son 3 y'l içerisinde verimli topraklar'n kaybedilmesi sonucu ªanl'urfa Valili'i baºta olmak

üzere Devlet Su 'ºleri harekete geçti. Bereketli Harran Ovas"n'n yaklaº'k 500 bin dönümünde yaºanan çoraklaºmay' önlemek ve arazileri kurtarmak için yeralt? drenaj kanallar? projesi hayata geçirildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çoraklaªma Ç?ftç?y? Düªündürtüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement