ªeh?tkam?l'den Esnafa B?r Müjde Daha - Son Dakika
Yerel

ªeh?tkam?l'den Esnafa B?r Müjde Daha

ªeh?tkam?l\'den Esnafa B?r Müjde Daha

GAZ'ANTEP (?HA) - ªehitkamil Belediye Meclisi iº yeri açma ve çal'ºt'rma ruhsat harçlar'nda yap'lan yüzde 50 indirimi 3 ay daha uygulamak için karar ald?.

03.01.2012 09:40
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

C07-YRL/03-OCA-000C-028E

-

(FOTO'RAFLI)

U'UR AydınTÜRK

GAZ'ANTEP (?HA) - ªehitkamil Belediye Meclisi iº yeri açma ve çal'ºt'rma ruhsat harçlar'nda yap'lan yüzde 50 indirimi 3 ay daha uygulamak için karar ald?.

Yeni y'l'n ilk toplant's'nda meclis üyeleri taraf'ndan iº yeri açma ve çal'ºt'rma ruhsat harçlar'nda yap'lan yüzde 50 indirimlik uygulaman'n 3 ay daha uzat'lmas? önerge olarak meclis baºkanl???na verildi. ªehitkamil Belediye Baºkan? R'dvan Fad'lo'lu baºkanl???nda gerçekleºen toplant'da öneri tüm meclis üyelerinin onay'na sunuldu. CHP ve AK Partili meclis üyeleri taraf'ndan oy birli'iyle kabul gören uygulaman'n 31 Mart 2012'ye kadar devam edece'i aç'kland?.

Esnaf'n biran önce uygulamadan faydalanmas'n? isteyen ªehitkamil Belediye Baºkan? R'dvan Fad'lo'lu yapt??? aç'klamada, "ªehitkamil Belediye meclis üyeleri taraf'ndan verilen önergeler vard?. Bu önergelerden bir tanesi de özellikle iºyeri ruhsatlar'yla ilgili olarak bizim koydu'umuz bir süre vard?. 31-12-2011 tarihi itibariyle yapm'º oldu'umuz bu düzenleme neticesinde yüzde elli 'skontonun son günüydü. Hafta sonlar' çal'ºmam'za ra'men bu yükün alt'ndan kalkamad'k. Esnaflar'm'zdan gelen taleplerneticesinde meclis üyesi arkadaºlar'm'z'n bu sürenin uzat'lmas? yönünde bir önergesi oldu. CHP ve AK Parti gurubunun da oy birli'iyle bu süreyi 3 ay daha uzatma karar? ald'k" dedi.

"Bütün iºyeri sahiplerimden ricam, nas'l olsa 3 ay var diyerek son günü beklememeleridir" diyen Baºkan Fad'lo'lu, "Biran önce gerekli evraklar? temin ederek iºyeri ruhsatlar'n? almalar'n? istiyoruz. Bizim buradaki kayg'm'z belediyeye gelir getirecek bir iºlem olmas? de'il, kayg'm'z ºehirde faaliyet gösteren sektörlerin tamam'n'n envanterini ç'kartmakt'r. Bu envantere sahip olmak için mücadele ediyoruz. Göreve gelen arkadaºlar'm'zda adreslerinde tespit yap'yor. Elimizden gelen tüm kolayl??? göstermeyegayret ediyoruz. Tüm hemºehrilerime bu sürenin 3 ay daha uzat'ld???n? duyurmak istiyorum. 'nºallah bu defa son güne kal'nmadan 31 Mart'a kadar bu iºlem tamamlanm'º olur" diye konuºtu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ªeh?tkam?l'den Esnafa B?r Müjde Daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement