Hanefi Bostan: "Rektörlere Çağrı; Doçentlerin Mali Haklarını Ödeyin" - Son Dakika
Güncel

Hanefi Bostan: "Rektörlere Çağrı; Doçentlerin Mali Haklarını Ödeyin"

Hanefi Bostan: "Rektörlere Çağrı; Doçentlerin Mali Haklarını Ödeyin"

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd.Doç.Dr.M.Hanefi Bostan, "Doçenti unvanını alıp bu kadroya ataması yapılmayan yardımcı doçent, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğretim elemanları maddi noktada büyük hak kayıplarına uğramaktadır.

03.01.2012 10:40

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Doçenti unvanını alıp bu kadroya ataması yapılmayan yardımcı doçent, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğretim elemanları maddi noktada büyük hak kayıplarına uğramaktadır. Bu konumda bulunan öğretim elemanları, doçent unvanını aldıkları tarihten itibaren doçentlere uygulanan ek gösterge üzerinden maaşlarını almaları gerekmektedir. Ancak üniversite rektörlükleri kanunlaraaykırı işlem yaparak doçent unvanını alan akademisyenleri mağdur ederek haklarını gasp etmektedir" dedi.

Yazılı açıklama yapan Bostan, "2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 'Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler' başlıklı 5. maddesinde aylıkların hesabında bu yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının dikkate alınacağına hükmedilmiştir. 2914 sayılı Yasanın anılan 5. maddesinin 418 sayılı KHK ile değiştirilmeden önceki halinde kadroya atanma şartı aranırken anılan değişiklikten sonra kadro şartıaranmamakta, doçent unvanını almış olmak bu unvan için öngörülen ek göstergeden yararlanmak için yeterli bulunmaktadır. Nitekim Danıştay 8. Dairesinin 2005/1605K, 2004/3876K sayılı kararında 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 'Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler' başlıklı 5. maddesinde, aylıkların hesabında ayrıca bu Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarının dikkate alınacağı hükmüne yerverilmiştir " şeklinde konuştu.

2914 sayılı Yasanın anılan 5. maddesinin 418 sayılı KHK ile değiştirilmeden önceki halinde kadroya atanma şartı aranırken anılan değişiklikten sonra bu şartın aranmadığını belirten Bostan, dolayısıyla doçent unvanını almış olmanın bu unvan için öngörülen ek göstergeden yararlanmak için yeterli olduğunu söyledi.

Bostan, "Bu durumda, doçent unvanını alan davacıya bu unvan için öngörülen ek gösterge üzerinden maaş ve buna bağlı mali haklarının ödenmesi yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka ve yasal düzenlemelere uyarlık bulunmadığından, davanın reddi yönünde verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir" dedi.

Doçentlik unvanı kazanan akademisyenlerin hak kayıplarının bir an önce telafi etmeleri gerektiğine değinen Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan, "Üniversite Rektörlükleri, Danıştay kararı gereği; doçentlik unvanını kazanan akademisyenlerin hak kayıplarını bir an önce telafi etmeleri gerekmektedir. Üniversiteleri hukukun işlemediği, hak ihlallerinin yaşandığı kurumlara çevirmek bilim anlayışı ile çelişmektedir. Türk Eğitim Sen olarak, bütün üniversiterektörlerine tekrar çağrıda bulunuyoruz: Akademisyenlerin haklarını ihlal etmeye ve yok saymaya ilişkin hukuksuz işlemlerinize son veriniz. Üyelerimiz adına açılan davalar bir bir sonuçlanmaya başlamış bulunmaktadır. Nitekim İstanbul Üniversitesinde bulunan bir üyemiz adına açılan dava kazanılmıştır" diye konuştu.

İstanbul İdare Mahkemesine açılan davada, İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı açıklayan Bostan, "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde doçent unvanı ile görev yapan davacının özlük haklarının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17 Eylül 2010 günlü 7324 sayılı işlem; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. Savunma özeti: Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır" dedi.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararını da açıklayan Bostan sözlerini şu şekilde sürdürdü;"Dava; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde doçent unvanı ile görev yapan davacının özlük haklarının ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17 Eylül 2010 günlü 7324 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Yasasının 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik "Gösterge Tablosu ve Ek Göstergeler" başlıklı 5. maddesinde, aylıkların hesabında ayrıca bu Yasaya ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamlarınındikkate alınacağı hükmüne yer verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde görev yapan davacının 05 Ocak 2009 tarihinde doçent unvanını aldığı ve 05 Mayıs 2010 tarihli dilekçe ile doçent unvanı için verilen ek gösterge üzerinden mali haklarının ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 17 Eylül 2010 günlü 7324 sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır."

Bostan, "Dava konusu olayımızda, yardımcı doçent kadrosunda bulunan davacının doçent unvanına sahip olduğu ve davalı idare bünyesinde doçent kadrosunda bulunan kişilerle aynı hak ve görevlerde bulunduğunun anlaşılması ve Danıştay Sekizinci Dairesi'nin yerleşik içtihatları ile sabit olduğu üzere 2914 sayılı Yasanın anılan 5. maddesinin 418 sayılı KHK ile değiştirilmesinden önceki halinde kadroya atanma şartı aranırken anılan değişiklikten sonra bu şartın aranmadığı, dolayısıyla doçent unvanını almışolmanın bu unvan için öngörülen ek göstergeden yaralanmak için yeterli olduğu anlaşıldığından davacının 3600 olan ek göstergesinin 4800 olacak şekilde düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 17 Eylül 2010 günlü 7324 sayılı işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının mahrum kaldığı parasal haklarının idareye başvuru tarihi olan 05 Mayıs 2010 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıyaödenmesine, 28 Ekim 2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" dedi.

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan rektörlere son çağrıda bulunarak, "Danıştay'ın ve yerel mahkemelerin olumlu kararına rağmen bazı üniversite Rektörleri doçentlik unvanını almış öğretim üyelerinin mali haklarını ödememekte ısrar ettiği şikayetleri sendikamıza ula

etmeye ve yok saymaya ilişkin hukuksuz işlemlerinize son veşmaktadır. Nitekim mali haklarının ödenmesi için talepte bulunan öğretim üyelerine ret cevabı verilerek bireysel dava açmalarıistenmektedir. Danıştay'ın bu konudaki kararı açık ve kesindir. Buna rağmen öğretim üyelerinin bireysel dava açmaya zorlanması doğru değildir. Bu durum hem mahkemeleri fuzuli yere meşgul etmek, hem de Devleti maddi zarara uğratmak anlamına gelmektedir. Üniversitelerde üniversite Rektörleri adına yapılan bu haksız ve hukuksuz işlemlere bir an önce son verilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hanefi Bostan: 'Rektörlere Çağrı; Doçentlerin Mali Haklarını Ödeyin' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement