Son Dakika Haberleri: On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda (2)

On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda (2)

5 ay önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayisi ihracatının 2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkartılmasının sağlanacağını, savunma sanayisi yerlilik oranının yüzde 65'ten 75'e yükseltileceğini belirterek, "Altay tankı, insansız hava aracı, askeri deniz platformunun envantere...

On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayisi ihracatının 2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkartılmasının sağlanacağını, savunma sanayisi yerlilik oranının yüzde 65'ten 75'e yükseltileceğini belirterek, "Altay tankı, insansız hava aracı, askeri deniz platformunun envantere kazandırılması sağlanacak. Yerli, yüksek irtifa hava savunma sistemi, yerli, alçak veya orta irtifa hava savunma sistemi envantere kazandırılacak, kara araç motoru teslim edilecektir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, On Birinci Kalkınma Planı'nın sunumunu yapan Oktay, Plan'da, Türkiye'nin rekabetçi üretim yapısını güçlendirerek, verimlilik kazanımı sağlayabilmesi için seçilen öncelikli imalat sanayisi sektörlerinin tümünü kesen yatay politika alanlarının belirlendiğini ifade etti. Oktay, yatay politika alanlarının; "hızlandırıcı", "ekosistemi iyileştirici" ve "sürdürülebilirlik sağlayıcı" politikalar olmak üzere üç başlık altında toplandığını söyledi.

Üretim ve verimliliğin artırılması için güçlü ve somut kamu politikalarıyla özel kesim ile yakın iş birliği ve koordinasyon mekanizmalarının tasarlanmasına önem verildiğini bildiren Oktay, "Sanayi politikasının çok boyutlu ve dinamik yapısı ile kısıtlı bütçe imkanları bu politikaların hayata geçirilmesinde en üst düzey sahipliği, güçlü kurumsal yapıları, kurumlar arası koordinasyonu, esnek kaynak tahsisini ve özel sektör ile iş birliği içinde etkin izleme süreçlerinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede, Plan'da üst düzey bir karar alma ve koordinasyon mekanizması oluşturulması tasarlanmıştır." diye konuştu.

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla bağlayıcı ve yönlendirici karar almak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Sanayileşme İcra Kurulu" oluşturulacağını aktaran Oktay, kurulun, sanayileşmeye ilişkin ortak strateji geliştireceğini, kurumlararası eş güdümü sağlayacağını, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izleyeceğini, kamu alımları ve yerli üretime ilişkin esas ve usulleri belirleyeceğini, kamu idarelerinin ortak alım yapmalarını sağlayacağını, sanayileşmeye ilişkin bütçe kaynağının kullanılmasına karar vereceğini kaydetti.

Sanayileşme İcra Kurulu tarafından kullanılacak gerekli bütçe kaynağının oluşturulacağını, Kalkınma ve Yatırım Bankasının özsermayesinin 10 milyar TL ve ihracat kredilerine yönelik olarak Eximbank'ın özsermayesinin de 10 milyar TL artırılacağını bildiren Oktay, banka kredilerinde imalat sanayisinin payının yükseltileceğini, girişim sermayesi sisteminin büyütüleceğini, yatırım teşvik sistemiyle ilave destekler sağlanacağını, Kredi Garanti Fonunun yüzde 50'sinin imalat sanayisine tahsis edileceğini, KOSGEB desteklerinden imalat sanayisine ayrılan payın yüzde 75'e çıkarılacağını ifade etti.

Bakanlıklarda "Yatırım Koordinasyon" birimleri

Gelişmiş iş ve yatırım ortamı başlığı altında yer alan politika ve tedbirlerle kamu politikaları ve düzenlemelerinde şeffaflık, istikrar, güvenilirlik ve öngörülebilirlik sağlanarak, piyasalarda rekabetçi ortamın geliştirilmesinin, etkin teşvik programları uygulanarak üretim yapısının güçlendirilmesinin, ekonomide teknolojik dönüşümü sağlayacak uluslararası doğrudan yatırımların artırılarak Türkiye'nin bölgesel üretim merkezi haline getirilmesinin sağlanacağını dile getiren Oktay, "Bu kapsamda özel sektör yatırımlarına ilişkin mevzuat hazırlıkları yapılarak kamu ile yatırımcı arasında yatırım ombudsmanlığı sistemi oluşturulacaktır." dedi.

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma sürelerinin önceden ilan edilmesinin sağlanacağını, e-Belediye uygulamasının yaygınlaştırılması ve yeknesaklığının temin edileceğini, noter onayı aranan işlemlerin sayı ve maliyetlerinin azaltılacağını, icra ve iflas işlemlerinin hızlandırılacağını, bakanlıklarda "Yatırım Koordinasyon" birimleri oluşturulacağını, öncelikli sektörlerde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın uygulanmaya başlanacağını, esnek ve öngörülebilir, hibe desteğini de içeren yatırım teşvik sistemine geçileceğini, teşviklerin sadeleştirilmesinin, öncelikli sektörlere ağırlık verilmesinin sağlanacağına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Plan döneminde sağlanacak ilave kaynaklarla toplam 64 OSB, 31 KSS, 18 endüstri bölgesi tamamlanarak yatırım için araziye erişim kolaylaştırılacak, mevcut OSB'lerin altyapıları iyileştirilerek daha nitelikli hizmetler sunması temin edilecektir." diye konuştu.

Oktay, uluslararası yatırımların daha fazla çekilebilmesi için proje bazlı teşvik sisteminde stratejik ürünlere, yüksek teknoloji ve ihracata yönelik yeni yatırımlara öncelik verileceğini, Yatırım Ofisinin tek durak ofis olarak yetkilendirilmesinin sağlanacağını, yatırım süreçlerine ilişkin izin, onay ve lisans süreçlerine yönelik sektörel yatırım yol haritaları hazırlanacağını, Yatırım Ofisi bünyesinde ilgili kurumların izin, onay süreçlerine ilişkin bilgi girişi yapacağı yatırım süreçlerini hızlandıran Merkezi Yatırım Bilgi Sistemi kurulacağını, yerli şirketlerin uluslararası yatırımcılar ile eşleştirilmesi sağlanarak iş birlikleri geliştirileceğini, teknoloji transferine dayalı yatırımların ilave olarak destekleneceğini açıkladı.

Karasal yük taşımacılığı

Oktay, lojistik ve enerjinin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Güçlü lojistik ve enerji altyapısı başlığı altındaki politika ve tedbirlerle imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu enerjinin sürekli, kaliteli, güvenli ve asgari maliyetlerle sağlanması; demir yolu yatırımlarında yük taşımacılığına odaklanılması, uygun yer ve ölçekte deniz yolu altyapılarının geliştirilmesi, modlar arası (inter-modal) taşımacılığın yaygınlaştırılması ve lojistik maliyetlerin azaltılması yoluyla verimliliğin ve rekabetçiliğin artırılması sağlanacaktır.

Karasal yük taşımacılığında demir yolunun payı yüzde 5,15'ten 10'a çıkarılacak, 38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine 294 kilometre uzunluğunda demir yolu iltisak hattı yapılacak, yük taşımacılığına yönelik demir yolu projeleri tamamlanacak ve mevcutlar modernize edilecek, demir yollarında 2 bin 657 kilometrekarelik elektrik ve 2 bin 654 kilometrekarelik sinyal yatırımı yapılacak, yük ağırlıklı 'il yolları' projeleri tamamlanacak, Çandarlı ve Filyos limanları tamamlanacak, Doğu Akdeniz bölgesinde transit yük odaklı büyük ölçekli bir ana liman oluşturulacak."

İstanbul'un uluslararası hava kargo ve aktarma merkezi olmasının temin edileceğini, İstanbul ve Sabiha Gökcek havalimanlarının demir yolu bağlantılarının yapılacağını anlatan Oktay, gümrüklerde tek durak kontrol uygulamalarının yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Çukurova Havalimanı'nın tamamlanacağını, imalat sanayisine yönelik elektrik iletim hattı ve trafo merkezlerinin tamamlanacağı bilgisini veren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OSB'lerin doğal gaza erişimi sağlanacak, Trakya'da sanayinin elektrik arz güvenliği amacıyla Anadolu-Trakya arasında iki adet denizaltı kablosu ve kara bağlantıları inşa edilecektir. Stratejik öneme sahip ve son yıllarda önemli atılımlar yaptığımız savunma sanayisi alanında silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek ve savunma sanayisinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda savunma sanayisi ihracatının 2 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkartılması sağlanacak, savunma sanayisi yerlilik oranı yüzde 65'ten 75'e yükseltilecek. Altay tankı, insansız hava aracı, askeri deniz platformunun envantere kazandırılması sağlanacak. Yerli, yüksek irtifa hava savunma sistemi envantere kazandırılacak, yerli, alçak veya orta irtifa hava savunma sistemi envantere kazandırılacak, kara araç motoru teslim edilecektir."

Dijital dönüşüm

Fuat Oktay, endüstriyel bulut platformu kurulacağını, imalatçı firmaların dijital dönüşüm projelerinin destekleneceğini, Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek Programı'nın uygulanacağını, 14 adet Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nin kurulacağını, endüstriyel bulut için teknoloji tedarikçilerine finansal teşvik verileceğini, Sanayide Dijital Dönüşüm Platformunun kurumsallaştırılmasının sağlanacağını bildirdi.

Tarım öncelikli gelişme alanında çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulmasının amaçlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Turizm öncelikli alanında değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkemize çekilmesi ile konaklama süresi ve konaklama dışı harcamaların artırılması, her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış çerçevesinde sektörde dönüşümün gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır."

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2019 06:35 Kaynak: AAMillet Bahçesi tartışması, Trabzon'da vatandaşları ikiye böldü: Sahada maç yapılsın mı? Yapılmasın mı?
Süreli sözleşmeyle çalışan personelin tam zamanlı çalışması sağlanacak Kulisleri sallayan iddia: Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği isme bırakabilir