2012, ªanlıurfa ?ç?n Spor Yılı Olacak - Son Dakika
Yerel

2012, ªanlıurfa ?ç?n Spor Yılı Olacak

ªANLIURFA (?HA) - ªanl'urfa Gençlik ve Spor 'l Müdürü Ertu'rul Y'ld'z, 2011 y'l'n'n spor anlam'nda ªanl'urfa için dolu dolu geçti'ini belirterek, 2012 y'l'n'n da spor aç's'ndan ªanl'urfa'n'n y'l' olaca??n? söyledi.

10.01.2012 11:18

72F-YRL/10-OCA-0045-0DB6

-

(FOTO'RAFLI)

ªANLIURFA (?HA) - ªanl'urfa Gençlik ve Spor 'l Müdürü Ertu'rul Y'ld'z, 2011 y'l'n'n spor anlam'nda ªanl'urfa için dolu dolu geçti'ini belirterek, 2012 y'l'n'n da spor aç's'ndan ªanl'urfa'n'n y'l' olaca??n? söyledi.

Gençlik ve Spor 'l Müdürü Ertu'rul Y'ld'z, Ekim ay'nda göreve baºlamas'na ra'men çok yo'un bir süreci geride b'rakt'klar'n' belirtti. Y'ld'z, " Türkiye'de ilk defa Marmara bölgesi d'º?nda ªanl'urfa'da New Balance Yar? Maratonu ve 10K Koºusu düzenlendi. Bu organizasyona Türkiye'den 400'ün üzerinde sporcu kat'l?m? oldu. 19-20 Kas'm'da da masa tenisi bölge y'ld'zlar ºampiyonas'n? ªanl'urfa'da yapt'k. 20-27 Kas'm aras'nda Türkiye Boks ªampiyonas? burada yap'ld?. Burada dereceye giren sporcular, Londra

Olimpiyatlar'nda bizi temsil ettiler. Bu gerçekten bizim aç'm'zdan onur verici bir durumdur. GAP Arena Stadyumu'nda da bir tak'm de'iºiklikler yapt'k. 4 adet mescit yapt'k, özürlü tribünü gerçekleºtirdik, bas'n'n internet sorununu çözdük. Halen de çal'ºmalar devam ediyor. Valilik ad? alt'nda turnuvalar düzenledik. Bu turnuvalara da 500 sporcu kat'lm'ºt?" dedi.

2012 y'l?nda yapacaklar? projelerden de bahseden Y'ld'z, 2012 y'l?nda da bu tür çal'ºmalar'n devam edece'ini ifade eden Y'ld'z,

"Biz bu ilçelerimizin tamam'na 2012 y'l?nda yeni bir çal'ºma yapaca??z. Bunun deste'ini de hem Say'n Bakan'm'zdan hem de Say'n Valimizden çok ciddi bir ºekilde görüyoruz. Sentetik çim sahalar? bu y'l gerçekleºtirmeyi düºünüyoruz. Valilik turnuvalar? ad? alt'nda muhtarl'klar aras? futbol turnuvas? baºlataca??z. ªuanda bu turnuva için baºvurular? al'yoruz. Yak'n bir zamanda bu

turnuvam'z da baºlayacak ve çok renkli geçece'ini de düºünüyoruz" diye konuºtu.

Vali Celalettin Güvenç'in katk'lar'yla bu y'lda Valilik turnuvas? ad? alt'nda muhtarl'klar aras? turnuvalar düzenleyeceklerini sözlerine ekleyen Y'ld'z, "ªuan baºvurular? al'yoruz yak'n zamanda onlarda baºlayacak . Çok renkli olaca??n? da düºünüyorum bu müsabakalar'nda. Yine Say'n Bakan'm'z ve Say'n valimizin deste'iyle GAP Arena kompleksinde 2 adet sentetik çim saha da tamamland?. 2 adette tenis kortumuz tamamland?. Yak'n zamanda onu da hizmete açaca??z. Sentetik çim sahalarla alakal? GAP Arena

kompleksindeki 2 sentetik çim sahayla alakal? ºunlar? söylemek istiyorum. Urfa her geçen gün biz ºunu söylüyoruz bir spor ºehri olacak diyoruz. Türkiye'de sadece Kayseri'de olan sentetik çim saha karteli ºuanda burada var. Barselona ve Real Madrid dahi burada gelip maç yapabilirler. Bu çim kontrolünün ifadesidir. Yine Urfa Merkezde 3 adet çad'r gençlik merkezimiz var bizim Bu çad'r gençlik merkezileri bize devredildi. Buray? sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri daha da art'rarak çal'ºmalar'm'z

yap'lacak. Bu 3 paydaº özellikle atletizm, yüzme, badminton,basketbol ve kano yar'ºmalar? ad? alt'nda bir spor ºenli'i yapaca??z. May's ay'nda da bu spor ºenliklerinin finalini yapmay? düºünüyoruz. San'r'm daha önce böyle bir çal'ºma yap'lmad? bu ilk defa olacak. Gençlik çal'ºtay? koordinatörü ªanl'urfa olacak misafirlerimizi burada biz a??rlayaca??z. ªanl'urfa nas'l peygamberler ºehri, nas'l kültür ºehri, tarih ºehri ve tarihin s'f?r noktas? ise

Allah'?n izniyle yeni bir vali, yeni bir il müdürü, yeni

milletvekilleri ve bakan'm'zla birlikte ªanl'urfa'm'z? bir spor ºehri haline getirece'iz. Vizyonumuz budur. 'nºallah sizlerinde deste'iyle tüm paydaºlar'n deste'iyle 2012 y'l' spor aç's'ndan

ªanl'urfa'n'n y'l? olacak" ºeklinde konuºtu.

(ªU-RA-Y)

10.01.2012 10: 58: 40 TSI

NNNN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2012, ªanlıurfa ?ç?n Spor Yılı Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement