Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2) - Son Dakika

Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2)

23.11.2021 22:35
Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Buna göre, gaz arzı, bedel iadelerinin gecikmesi gibi tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu; bu kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüm tüzel kişiler, arz güvenliğine yönelik olarak alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere katkı sağlamakla, ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak.

Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı'nın ilki, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde olmak üzere, her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) görüşleri de alınarak Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak. Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun dönemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, esnek çalışma saat ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını merkez dışında da yürütmesi, sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanılması hedefleniyor. Buna göre, bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek. Yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı, Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75'e kadar artırabilecek.

Teklifle, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle lisanssız üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanmaları öngörülüyor. İletim seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerinin yapılabilmesi için de Elektrik Piyasası Kanunu ile uyumlu olacak şekilde değişikliğe gidiliyor.

Kalkınma ajanslarının alacakları

Kalkınma ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden mahrum kalması ve belediyelerin eksik katkı payı ödeyerek borçlu duruma düşmesinin önlenmesi için düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun'dan "borçlanma" ifadesi çıkarılıyor. Ajansın söz konusu yasadan kaynaklanan alacakları için uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı için Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un uygulanacağı hüküm altına alınıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen maddeye göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilecek ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek. Bu hükmün uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyecek.

Bu kapsamdaki kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla bu düzenleme ile diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlandırılacak ve kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılacak. Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten önce SGK tarafından tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek, yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamayacak ve yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimleri değiştirilemeyecek.

Enerji Verimliliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği uygulama proje destekleri kapsamına alınıyor.

Ayrıca aynı kanunda enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden yararlanmak isteyenlerin kapsamının belirlenmesi amacıyla "başvuru sahibi", enerji verimliliği uygulama proje desteklerine başvurmak isteyen sanayi, bina, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanıyor.

Enerji maliyetlerini düşürmek için yatırım yapmak isteyen söz konusu sektörlerin hibe veya faiz desteği şeklinde desteklenmesine imkan sağlanıyor. Buna göre, bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği şeklinde verilecek, verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı verilen başvuru sahipleri bu projelerini iki yıl içinde uygulayacak.

Canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadele

Teklifle, canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine TFF Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek. Ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Bu karara karşı bir hafta içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere TFF bünyesinde idari birim kurulacak ve TFF Başkanı, bu madde kapsamındaki yetkisini idari birimde görev alacak kişilere devredebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayın hakkı sahibinin talebi üzerine de bu hüküm uygulanacak. Talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF'ye bildirilmesi zorunlu olacak.

Elektrikli araç ve şarj istasyonları

Elektrik Piyasası Kanunu'na, "Şarj Hizmeti" başlığı altında elektrikli araç ve şarj istasyonlarına ilişkin kavramlar ekleniyor. Kanunda, "birlikte çalışabilirlik", "elektrikli araç", "sadakat sözleşmesi", "sertifika", "şarj ağı", "şarj ağı işletmecisi", "şarj hizmeti", "şarj istasyonu", "şarj istasyonu işletmecisi" ve "serbest erişim platformu" kavramları tanımlanıyor.

Elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşviki amacıyla maliyetlere yönelik bir çalışma yapılacak. Gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetler, bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Elektrikte TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi (2) - Son Dakika


Advertisement