Son Dakika Haberleri: Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu"Na Cumhurbaşkanı Başkanlık Edecek

Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu"Na Cumhurbaşkanı Başkanlık Edecek

7 ay önce

Cumhurbaşkanı, "Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu"na başkanlık edecek.

Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
Cumhurbaşkanı, "Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu"na başkanlık edecek. Kurul, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlardan oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bakanlar ve bakan yardımcılarının görev ve yetkileri belirlendi.

Bakanlık kuruluşunun en üst amiri olan bakan, bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu, bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olacak.

Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı amacıyla bakanlık hizmetlerini mevzuata, Cumhurbaşkanının genel siyasetine, Cumhurbaşkanı karar ve talimatlarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle, bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Cumhurbaşkanına karşı sorumlu bulunacak.

Bakan Yardımcıları, bakanın emrinde ve onun yardımcısı olacak. Bakanlık hizmetlerini bakan adına ve bakanın direktif ve emirleri yönünde, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenleyecek ve yürütecek. Bu amaçla bakanlık teftiş kurulu hariç, bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verecek ve bunların uygulanmasını gözetip ve sağlayacak.

Bakanlıklarda sayısı 15'i geçmemek şekilde "bakan müşaviri" istihdam edilebilecek.

Bakan ve her kademedeki bakanlık yöneticileri, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek.

İdari kurul, konsey ve komisyonlara ilişkin de düzenlemeler

Kararnamede, idari kurul, konsey ve komisyonlara ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının başkanlığında toplanacak.

Kurulda, Cumhurbaşkanlığından görevlendirilecek bir üye, Milli İstihbarat Teşkilatından görevlendirilecek bir üye, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü görev yapacak.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısının Başkanlığında toplanacak.

Kurulda, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından Bakanlıktan görevlendirilecek üç üye, Cumhurbaşkanınca Cumhurbaşkanlığından görevlendirilecek bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili genel müdürü, Orman Genel Müdürü veya yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürü veya yardımcısı, koruma bölge kurulları üyelerinden Kültür ve Turizm Bakanlığınca seçilecek altı üye, Maden İşleri Genel Müdürü veya yardımcısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü veya yardımcısından oluşacak isimler alacak. Bakan, gerekli gördüğü takdirde Kurula başkanlık edecek, ancak oy kullanmayacak.

Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu

Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Kurul, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlardan oluşacak.

3213 sayılı Maden Kanunu'nun 7'nci maddesinde belirtilen Kurul, Cumhurbaşkanınca görevlendirilecek Bakanın başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar ve yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari üç kişiden oluşacak. Ancak, yatırımcı kuruluşun Cumhurbaşkanınca görevlendirilmiş olan Bakanlığa veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili bir kurum ve katılımcı sayısının üçün altında olması halinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da Kurula katılacak.

Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı veya ilgili taraf bakanlardan herhangi birinin daveti üzerine toplanacak ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacak. Kurul tarafından alınan karar, kamu yararı kararı yerine geçecek. Kurulun sekretaryası, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, İthalat Genel Müdürünün veya görevlendireceği genel müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak. Kurulda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin birer temsilcisi, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile İthalat Genel Müdürlüğünün ilgili daire başkanı olacak. Kurul, gerekirse, üniversitelerden ve diğer kurum ve kuruluşlardan bilgi alabilecek.

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının başkanlığında bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilciden oluşacak kurul, en az üç ayda bir Hazine ve Maliye Bakanlığınca önerilen tarih ve gündemle toplanacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında toplacak.

Komisyon, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu temsilcisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik iş kolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik iş kolları için seçeceği beş temsilciden oluşacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanacak. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verecek. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesinde belirtilen Komisyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcısının başkanlığında toplanacak.

Komisyonda, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temsilcilerinden oluşacak üyeler yer alacak.

Komisyonca alınan kararların uygulanması ile sekretarya işleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülecek. Komisyonun kararlarına karşı yürütülecek hukuki işlemlerde muhatap, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olacak.

Toptancı Hal Konseyi

Toptancı Hal Konseyi, Ticaret Bakanlığı bakan yardımcısının başkanlığında toplanacak.

Toptancı Hal Konseyi, Ticaret, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının en az genel müdür seviyesindeki temsilcileri ile Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, komisyoncu ve/veya tüccar demeklerinin mensup olduğu en fazla üyeye sahip federasyon ve tüketici demeklerinin mensup olduğu en fazla üyeye sahip federasyon ile en fazla üyeye sahip üretici örgütünün yetkili temsilcilerinden oluşacak.

Kurullar, ilgili kanunlarla kendilerine verilen görevlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanınca verilen görevleri de yerine getirecek.

Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar, kendi kanunları ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki hükümlere tabi olacak.Yasemin Yalçın, Kemal Sunal ile Tanışma Hikayesini Anlattı Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi